• Mijn account
  • (X)Inloggen

   Ik ben al klant bij DVD Paradijs

   Voer je e-mailadres en wachtwoord hier in om in te loggen op de website:

   Wachtwoord vergeten?

   Nog geen klant bij DVD Paradijs?

   • Eerdere bestellingen bekijken
   • Automatisch verstuurgegevens ophalen
   • Track je bestelling
   Nieuw bij DVD Paradijs
Je bent hier:

Algemene voorwaarden

1. Algemeen en Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van DVD Paradijs zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. 

Door het gebruik van de internetsite DVD Paradijs en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door DVD Paradijs is ingestemd.

Onder "Koper" wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DVD Paradijs in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. 

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van DVD Paradijs zijn vrijblijvend. DVD Paradijs behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.
2.2 Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.
2.4 Koper en DVD Paradijs komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische commucatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van DVD Paradijs gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als bewijs.
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekte opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. DVD Paradijs garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etcetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding. 

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site van DVD Paradijs zijn uitgedrukt in Euros en zijn inclusief omzetbelasting (BTW), maar exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het product betrekking hebbende informatie.
3.2 De Koper is de prijs verschuldigd die DVD Paradijs in haar bevestiging conform artikel 2.3 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door DVD Paradijs worden gecorrigeerd.
3.3 Wij hanteren een bestellimiet van EUR 1500,-. 

4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan alleen vooruit middels overboeking via girorekening worden betaald. DVD Paradijs kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 Betaling van het factuurbedrag dient door de Koper binnen 14 dagen te geschieden.
4.3 In geval van niet-tijdige betaling is DVD Paradijs bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
4.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling, betaling en de uitvoering daarvan, neemt DVD Paradijs contact met de Koper op. De Koper is dan gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden of de bestelling door te continueren met inachtneming van de prijzen. 

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden na betaling zo snel als mogelijk afgeleverd. De op de Internetsite aangegeven levertijden gelden slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. DVD Paradijs kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 DVD Paradijs zorgt voor bezorging via TNT-post , voor rekening van de koper. DVD Paradijs is gerechtigd om ongevraagd onder rembours of aangetekend te leveren. Wanneer de opdrachtgever hiertoe geen opdracht heeft gegeven zullen de kosten daarvoor gedragen worden door DVD Paradijs. Bezorging per post of verzending op enige andere wijze vindt plaats nadat de betaling voor de te leveren producten is ontvangen door DVD Paradijs. Het eigendom gaat over bij aflevering.
5.5 DVD Paradijs is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door DVD Paradijs gedragen.

6. Reclames, garantie en aansprakelijkheid

6.1 De Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten in goede staat verkeren. Indien dit niet het geval is, dient u DVD Paradijs daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, schriftelijk of via e-mail, gemotiveerd op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat het product niet in goede staat verkeerd is DVD Paradijs , na ontvangst van het product, uitsluitend gehouden tot het afleveren van een vervangend product. De kosten voor het terugzenden van het in gebreken verkerende product zijn voor rekening van DVD Paradijs.
6.2 De Koper heeft het recht de producten binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan DVD Paradijs te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken. Na ontvangst van het geretourneerde product zal DVD Paradijs binnen 30 dagen de factuurwaarde van het product overboeken naar de bank-/of girorekening van de koper. De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Koper.
6.3 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

 • indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van DVD Paradijs zijn verricht;
 • indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
 • indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud. 

6.4 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van DVD Paradijs komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging.
6.5 Het is mogelijk dat DVD Paradijs op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. DVD Paradijs is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 

7. Overmacht

7.1 In geval van overmacht is DVD Paradijs niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
7.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

8. Intellectuele eigendom

8.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij DVD Paradijs , haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
8.2 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van DVD Paradijs, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privè gebruik in relatie tot het product zelf. 

9. Persoonsgegevens

9.1 DVD Paradijs zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat informatie inzake de Privacy van de Koper.
9.2 DVD Paradijs neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.\ 

10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

11. Geschillen

11.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Nederlandse rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

12. Diversen

12.1 DVD Paradijs is gevestigd te Tienhoven (ut), en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. : 30198782
12.2 DVD Paradijs streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.